Sigma-Aldrich

MolecularSigma-Aldrich is a leading Life Science and High Technology company. Our chemical and biochemical products and kits are used in scientific research, including genomic and proteomic research, biotechnology, pharmaceutical development, the diagnosis of disease and as key components in pharmaceutical, diagnostic and other high technology manufacturing.


Sigma-Aldrich เป็นผู้นำทางด้าน Life Science และเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไม่ว่าจะเป็น สารเคมี, ผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวเคมี และชุดตรวจต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายงานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่นงานวิจัยทางด้านรหัสพันธุกรรม และโปรตีน, งานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, งานด้านการพัฒนายา, งานตรวจวิเคราะโรคเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการผลิตยา, งานตรวจวิเคราะห์โรคทั่วไป และกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆ