Zenoaq

Cell CultureCELLBANKER เป็นสารอาหาร Cryopreserve Medium ที่ใช้ในการเก็บรักษาเซลล์ได้ทั้งโดยวิธีการแช่ไว้ในอุณหภูมิ -80 °C หรือโดยวิธีแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว เป็นสารอาหารที่สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile) สะดวกพร้อมใช้งาน ไม่จำเป็นต้องนำมาผสมกับสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มียอดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ใช้เพื่อการเก็บรักษาเซลล์ให้คงสภาพ ความมีชีวิตและป้องกันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านลักษณะที่แสดงออกภายนอก (Phenotype) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพันธุกรรม (Genotype) ภายในเซลล์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการเลี้ยงเซลล์อย่างต่อเนื่อง (Serial passage) และเมื่อทำการละลายน้ำแข็ง (Thawing) จำนวนเซลล์ที่ยังคงมีชีวิตและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 80-90% ผลิตภัณฑ์นี้ได้มีการวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 1992 โดยยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ


product list

•  CELLBANKER 1


เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเก็บรักษาเซลล์ชนิด
ที่มีซีรั่ม (Serum) เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย


•  STEM-CELL BANKER


เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเก็บรักษาเซลล์ โดยที่ไม่มีซีรั่ม (Serum free) เป็นส่วนประกอบ
•  CELLBANKER 2


เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ (Stem cells) โดยเฉพาะ