โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัส (ASFV) ในสัตว์ตระกูลสุกรที่ค่อนข้างร้ายแรง โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โรคนี้เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรอย่างสูง เนื่องจากหากมีการระบาดจะกำจัดโรคได้ยาก และในปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคสำหรับโรคนี้

อาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแยกออกได้ยากจากอาการของโรคไข้เลือดออกอื่น หรือการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ดังนั้นการตรวจด้วยชุดทดสอบในห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นมากเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาหรือไม่ และยังใช้ประโยชน์ในแง่ของการเฝ้าระวังโรคหรือการระบาดของโรค

เชื้อไวรัสที่ก่อโรคนี้ (ASFV) มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง และสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่นไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร เป็นต้น สำหรับการทดสอบที่เหมาะสมกับเชื้อไวรัสรุนแรงชนิดนี้ จะต้องเป็นการทดสอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความไวสูง สามารถที่จะตรวจพบเชื้อไวรัสในช่วงแรกของการติดเชื้อที่มีปริมาณไวรัสต่ำๆได้ นอกจากนั้น ยังสามารถนำไปตรวจกับตัวอย่างประเภทอื่นเช่น ซากสัตว์ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้

เทคโนโลยี Insulated Isothermal Polymerase Chain Reaction (iiPCR) เป็นหนึ่งเทคนิคที่นำมาใช้สำหรับการทดสอบหาเชื้อไวรัส โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นเทคนิคที่องค์กร OIE Reference Laboratory Network ได้แนะนำให้ใช้ทดสอบสำหรับการทดสอบประเภท Point-of-Care (PoC) PCR Systems

เครื่อง POCKIT™ Nucleic Acid Analyzer เป็นเครื่องที่ใช้เทคนิค iiPCR ในการตรวจหาสารพันธุกรรมดี เอ็น เอ จากเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ด้วยความแม่นยำ ความไวของระบบชุดตรวจที่สูง ประกอบกับการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังจากได้สารพันธุกรรมดี เอ็น เอ ไวรัส ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถที่จะเลือกใช้ระบบเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่
POCKIT™ Nucleic Acid Analyzer เป็นเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมดี เอ็น เอ ไวรัสด้วยเทคนิค iiPCR
POCKIT™ Combo เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยเครื่องสำหรับการสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (taco™ mini) และตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง POCKIT™ Nucleic Acid Analyzer
POCKIT™ Micro Series Nucleic Acid Analyzer เครื่องลักษณะพกพาสะดวก มีหลายรุ่น สำหรับงานลงพื้นที่
POCKIT™ Central Nucleic Acid Analyzer เป็นเครื่องระบบอัตโนมัติตั้งแต่การสกัดสารพันธุกรรมไวรัสไปจนกระทั่งการทำปฏิกิริยาการทดสอบด้วยเทคนิค iiPCR พร้อมแสดงผลผ่านทางหน้าจอเครื่องในลักษณะที่ง่ายต่อการอ่านแปลผล สะดวกต่อผู้ใช้งาน เพียงแค่ใส่ตัวอย่างตรวจลงในกลักน้ำยาสำเร็จรูปสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด โทร : 02-2748133