การตรวจ Salmonella spp ในอาหารด้วย RT-PCRการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยควบคุมคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาในอาหาร เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp ที่เรียกว่าภาวะซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) สามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เนื้อสัตว์ปีกดิบ ไข่ เนื้อวัว ผักและผลไม้ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ

ทำให้เกิดอาการท้องเสียเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงได้ โดยมักมีอาการแสดงหลังจากสัมผัสแบคทีเรียแล้ว 12-72 ชม. ผู้ป่วยบางคนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อซัลโมเนลลาได้ ถ้าเชื้อนั้นมีความรุนแรงและส่งผลต่ออวัยวะอื่นนอกระบบทางเดินอาหาร เช่น กระดูก ข้อ ระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) หรืออวัยวะภายในอื่น ๆ รวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย


บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการปรึกษาการตรวจเชื้อ Salmonella spp ด้วยเทคนิค Real-time PCR ด้วยชุดน้ำยาที่ได้มาตรฐาน foodproof® Salmonella Detectionสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-2748133